Sayfa Yükleniyor
YÖNETMELİKLER

1881 DERNEĞİ DİSİPLİN  YÖNETMELİĞİ

AMAÇ

Madde 1 - Bu yönetmelik, 1881 Derneği çalışma ilke ve esaslarını düzenlemek üzere hazırlanmıştır.

Madde 2 - Yönetmelik 1881 Derneği'ne kayıtlı tüm üyeleri kapsar.

DİSİPLİN İŞLERİNDE YETKİ

Madde 3 – Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Kurul disiplin işlerinde yetkili kurullardır. İtiraz edilen cezalar Genel Kurul'un kararıyla kesinleşir.

Disiplin Soruşturması

GENEL KURAL

Madde 4 – Genel Merkez Yönetim Kurulu yapılan bildirimlerle ilgili olarak yapacağı soruşturma ve kovuşturmayı nasıl yürüteceğini, araştırma ve incelemeleri nasıl yapacağını kendisi belirler.

SORUŞTURMAYA BAŞLANMASI

Madde 5 - Bildirim, herhangi bir kişinin Genel Merkez Yönetim Kuruluna başvurması ve hakkında bildirimde bulunduğu dernek mensubunu yazılı olarak belirtip iddialarını açıklamasıyla yapılmış olur. Yazılı bildirimde, bildirimi yapan kişinin açık kimliği, adresi, tanıklarının isimleri belirtilir varsa kanıtlar bildirime eklenir. Bildirimde bulunan kişinin kimliğini, adresini ve imzasını içermeyen dilekçeler işleme konulmaz. Bildirimde bulunan kişinin kimliği, zorunluluk olmadıkça açıklanmaz.

Madde 6 –Genel Merkez Yönetim Kurulu, bildirim olmasa bile derneğin onur ve itibarını sarsıcı, derneği zarara uğratıcı her türlü eylem, beyan veya yayında bulunan üyeler hakkında soruşturma açılmasını oy birliğiyle de karar verebilir.

Madde 7 - Madde 5 ve 6 da belirtilen bildirimin iletildiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde soruşturmaya başlanır.

SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİ VE ZAMAN AŞIMI

Madde 8 –Genel Merkez Yönetim Kurulu  bildirimin yapılmasından sonraki ilk toplantısında konuyu inceler ve gerek görürse soruşturmayı başlatır. Suça konu eylemin ve olayın üzerinden iki yıldan fazla süre geçmişse soruşturma başlatılmaz. Hakkında soruşturma başlatılması uygun görülen kişiye bildirim konusunu açık ve anlaşılır bir biçimde yazılı ve gizli olarak 7 (yedi) gün içinde bildirir ve tebliğ tarihinden başlayarak 15 (on beş) gün içinde ilgilinin savunmasını ve varsa kanıtlarını bildirmesini ister. İlgili kişi haklı gerekçeler göstererek 1 (bir) ayı geçmemek üzere ek süre isteyebilir. Bu süreler içinde savunmasını vermeyen kişi, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Gerekli görülen durumlarda suçlanan kişinin sözlü anlatımlarına başvurulur. Genel Merkez Yönetim Kurulu ilgilinin yanıtından sonra ya da yanıt gelmemesi durumunda 15 (on beş) günlük sürenin bitiminden sonra en geç 10 (on) gün içinde kararını verir. Verilen kararın ilgiliye bildirimi ve varsa cezanın uygulaması, Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun görevidir.

Disiplin Cezaları

DİSİPLİN CEZALARI İLE İLGİLİ GENEL İLKELER

Madde 9 - Disiplin cezaları; 1881 Derneği tüzüğüne, Genel Kurul kararlarına, ya da yönetmeliklere aykırı hareketleri görülenlere, Dernekle ilgili konularda gerek kasten gerekse ihmal göstermek suretiyle maddi ya da manevi zarara neden olanlara verilir. Suçların ve cezaların açık olması esastır. Hakkında soruşturma başlatılmış kişi, yöneltilen suçla ilgili karar kesinleşene kadar Genel Merkez Yönetim Kuruluna sevk edilmiş olmaktan ötürü suçlanamaz ve üyeliği konusunda herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulamaz.

YAZILI UYARI CEZASI

Madde 10 - Yazılı uyarı cezası; ilgili Dernek mensubunun diğer dernek üyeleri, üçüncü kişiler ve dernek birimleriyle daha düzenli ve uyumlu bir tutum içinde olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Bu ceza, aşağıda belirtilen durumlara neden olanlar hakkında verilir:

 • Derneğin ilkelerine uygun düşmeyen tavır ve hareketlerde bulunanlara.
 • Dernek organlarının, birimlerinin ve komisyonlarının çalışmalarını engelleyici, aksatıcı tutum ve davranışlarda bulunan üyelere.
 • Dernek organlarına seçilmiş üyelerden, yasa, tüzük ve yönetmeliklerin kendilerine yüklediği görevleri yapmayanlara.
 • Yanında getirdiği misafirlerin Derneğin ilkelerine uygun düşmeyen tavır ve hareketlerde bulunmasına engel olmayanlara.
 • Dernekte çalışan personele terbiye ve nezaket dışı davranışta bulunanlara,
 • Dernek Genel Başkanı, yöneticileri ile üyelerine karşı hakaret veya fiillerde bulunanlara,

KINAMA CEZASI

Madde 11 - Yaptığı eylemleri ve davranışları nedeniyle kusurlu bulunarak kınandığının üyeye bildirilmesidir. Bu ceza aşağıda belirtilen durumlara neden olanlar hakkında verilir.

 • Dernek çalışmalarının yürütülmesini açıkça engelleyenlere.
 • Dernek üyelerinin onur ve itibarlarını sarsacak beyan ve davranışlarda bulunanlara.
 • Dernek mallarına ve tesislerine zarar verenler ile Derneğe ait mekanlarda diğer üyelere kasten veya bilinçli olarak maddi zarar verenlere. (Derneğin, verilen zararın tahsili için yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.)
 • Dernek toplantılarında ve etkinliklerinde toplantı veya etkinliğin doğal akışını bozucu, engelleyici davranışlarda bulunanlara.
 • Daha önce uyarı cezası almasına rağmen iki yıl içinde aynı cezayı gerektirecek yeni bir eylem ve davranışta bulunanlara.
 • Üyelik onuru ile bağdaşmayan söylem veya fiillerde bulunmak.

 

PARA CEZASI

Madde 12 - Üye kendisinin, ailesinin veya konuklarının Dernek ve tesislerine verecekleri zararlardan sorumludur. Üyeler bu zararları karşılamakla yükümlü oldukları gibi bu zararlardan doğacak gelir kayıplarını da öderler. Uygulanacak cezanın tutarı doğurduğu sonuçlara göre belirlenir.

 

 

DERNEKTEN UZAKLAŞTIRMA CEZASI

Madde 13 - Dernekten uzaklaştırma cezası, bir üyenin Dernek üyeliğinden çıkartılması kararıdır. Uzaklaştırma cezası geçici uzaklaştırma ve kesin uzaklaştırma olarak iki türlüdür. Geçici uzaklaştırma, hakkında ceza verilen bir yıla kadar değişen bir süreyle dernek üyeliğinden uzaklaştırılmasıdır. Kesin uzaklaştırma cezası bu kararın Genel Kurul tarafından onaylanması ile kesinleşir. Bu amaçla, konunun görüşülmesi için, yapılacak ilk Olağan Genel Kurul gündemine madde eklenir. Ceza kararının açıklanması ile Genel Kurul kararının verilmesi arasında geçecek sürede, hakkında uzaklaştırma kararı verilmiş üyenin Dernekle ilişkisi askıda kabul edilir.

İhraç cezaları aşağıdaki durumlarda uygulanır :

a)GEÇİCİ UZAKLAŞTIRMA

 • Derneğin onur ve itibarını sarsıcı beyan ve yayınlarda bulunanlar hakkında.
 • Daha önce kınama cezası aldığı halde iki yıl içinde aynı cazayı gerektirecek yeni bir eylem ve davranışta bulunanlara,
 • Dernek organlarına seçilmiş üyelerden, yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine açıkça aykırı davrananlar hakkında.

 

a)KESİN UZAKLAŞTIRMA

 • Dernek organlarına seçilmiş üyelerden, yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine açıkça aykırı davranarak Derneğin önemli oranda maddi veya manevi zarara uğramasına neden olanlar hakkında.
 • Daha önce Geçici ihraç cezası almış ve aynı nitelikteki suçu bilinçli olarak yineleyen, Dernek topluluğuna zarar vermeyi alışkanlık haline getiren ve topluluğa kazanılamayacağına kanaat getirilenler üyeler hakkında.
 • Derneğin onur ve itibarını açıkça çiğneyen tutum ve davranışlarda bulunan, söz, yazı, davranış ve eylemleriyle bu durumu açıktan açığa sürdüren üyeler hakkında.

      Yukarıda sayılan fiillere iştirak eden veya işleyen üyeleri azmettirenler de suçu işleyen üyeler ile aynı cezayı alır,

CEZALARDA UYUM

Madde 14 - Nitelikleri itibari ile benzer eylemlerde bulunanlara benzer disiplin cezaları verilir. Disiplin cezalarının verilmesinde kurul takdir hakkını kullanır, ancak bu durumu gerekçelerinde belirtir.

DİSİPLİN KURULUNA İTİRAZ

Madde 15 - Hakkında Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından bir yargıya varılan üye bu karara ilk Genel Kurulda Başkanlık Divanına dilekçe ile itiraz edebilir. Divan itirazın gündeme alınmasını oylar.

İtiraz gündeme alınırsa görüşülür ve Genel Kurulda karar verilir. Genel Kurul kararına kadar Genel Merkez Yönetim Kurulunun verdiği karar geçerlidir. Genel Merkez Yönetim Kurulu kararına karşı ilgililerin idari yargıya başvurmaları halinde idari yargı tarafından talep edilecek görüş, Derneğin hukuk danışmanı tarafından hazırlanır.

DİSİPLİN CEZA KAYDININ SİLİNMESİ USUL

Madde 16 - Disiplin cezası almış olan üyeler, üç yıl içinde başka bir disiplin cezası almamak koşuluyla dosyalarından ceza kararının silinmesini isteyebilirler. Talep üzerine, ilgilinin dosyasından verilmiş olan ceza ile ilgili her türlü kayıt silinir. Dernekten kesin olarak ihraç edilmiş olanlar yeniden üyelik başvurusunda bulunamazlar.

Çeşitli Hükümler

DOSYALAMA :

Madde 17 – Disipline ait dosyalar  Genel Sekreter  tarafından ayrı bir yerde saklanır ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri dışında hiç kimseye verilmez.

Kurulca aşağıdaki dosyalar tutulur

 • Karar dosyası
 • Toplantı tutanakları dosyası
 • Yazışma dosyası

DUYURULAR

Madde 18 - Duyuruların yapılmasında aşağıdaki hususlara uyulur: Bu yönetmelikte öngörülen suçlar ayrıca Türk Ceza Yasasına göre bir suç niteliği taşıyorsa Genel Merkez Yönetim Kurulu'nca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunması zorunludur. Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından uygulamaya konulan cezanın kişi, kurum ve kuruluş yetkililerince uygulanmaması durumunda, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunur ve kamuoyuna duyurulması sağlanır.

GİDERLER

Madde 19 - Disiplin ile ilgili giderler Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile dernek bütçesinden karşılanır.

Madde 20 - İlgililere yapılacak bütün bildirimler yazılı olarak kendisine veya iadeli taahhütlü mektup, kurye veya personel aracılığı ile ilgilinin en son adresine yapılır. Adresinde bulunamayanlar için 7201 sayılı Tebligat Yasası hükümleri uygulanır.

GENEL USUL

Madde 21 - Bu yönetmeliğin uygulanmasında hüküm bulunmayan konularda Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanunu hükümleri geçerlidir.

Madde 22 - Bu yönetmelik hükümleri ile mevcut tüzük hükümleri arasında çelişki olursa mevcut tüzük hükümleri uygulanır.

YÜRÜRLÜK

Madde 23- Bu yönetmelik …………………………… tarihli Genel Kurulda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

YÜRÜTME

Madde 27 - Bu yönetmelik hükümlerini Genel Merkez Yönetim Kurulu yürütür.